Podminky Podminky | WEBFLOOR_CZ

Všeobecné obchodní podmínky.

 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti KELTA CAPITAL LTD, se sídlem 10 Great Russell Street, London, WC1B 3BQ, Anglie, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, identifikační číslo ve Spojeném království:09855164, upravují nákup a využívání služeb prostřednictvím online platformy Webfloor dostupné nawww.webfloor.com.Kontaktní údaje Poskytovatele: KELTA CAPITALLTD, 10 Great Russell Street, LONDON, WC1B 3BQ, England, United Kingdom
 
TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TVOŘÍ NEDÍLNOU SOUČÁST VEŠKERÝCH SMLUV UZAVÍRANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ. PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY SI TYTO PODMÍNKY PŘEČTĚTE A POTVRĎTE SVŮJ SOUHLAS S JEJICH ZNĚNÍM. 
 

1.     Úvodní ustanovení

1.1.     V těchto Podmínkách jsou používány některé pojmy, které mají níže uvedený význam:
-     Cena Služeb (nebo jen „Cena“) je cena, Zákazník platí za využívání Služeb;
-     Smlouva o poskytování Služeb (nebo jenom „Smlouva“) je jakákoliv smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Zákazníkem dle těchto Podmínek;
-     Podmínkami se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky;
-     Službami se rozumí jednotlivé služby nebo soubory služeb poskytované prostřednictvím platformy Webfloor;
-     Poskytovatel (nebo „my“) je společnost KELTA CAPITAL LTD;
-     Uživatelem se rozumí každý, kdo má na webovém rozhraní založen účet;
-     Uživatelský účet je účet Uživatele vedený na webovém rozhraní, jehož prostřednictvím je možné objednávat a využívat Služby;
-     Webfloor je platforma určená pro online podnikatele, jejímž prostřednictvím lze zejména tvořit webové stránky a spravovat e-mailové kampaně, affiliate systémy a komunikační systémy;
-     webovým rozhranímje rozhraní umístěné na adrese www.webfloor.com;
-     Zákazník (nebo „vy“) je Uživatel, který si prostřednictvím Webfloor objednává a následně využívá Služby.
 
1.2.     Tyto Podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele a Zákazníka vzniklé v souvislosti s poskytováním Služeb. Podmínky tvoří nedílnou součást všech Smluv uzavíraných prostřednictvím webového rozhraní. Na vztahy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem se dále vztahují Zásady ochrany soukromí.
 
1.3.     Objednávkou Služeb a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že se s těmito Podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
 
1.4.     Pokud uzavíráte Smlouvu za obchodní společnost nebo jinou právnickou či fyzickou osobu, prohlašujete, že máte oprávnění tento subjekt zastupovat. Vaše prohlášení není Poskytovatel povinen prověřovat. V případě nepravdivého prohlášení v plném rozsahu odpovídáte za škodu vzniklou Poskytovateli v souvislosti s takovým nepravdivým prohlášením.
  
 

2.     Poskytované Služby

2.1.     Nabízíme Služby spočívající ve zpřístupnění námi vyvinutého softwaru nebo softwaru vytvořeného třetími osobami, který využíváme na základě licence, a dále zpřístupnění související infrastruktury, poskytnutí veškerých oprávnění nezbytných pro užívání softwaru a infrastruktury, a v poskytování uživatelské podpory.
 
2.2.     Veškerý software, který tvoří součást platformy Webfloor, je uložen na našich serverech. Předmětem Smlouvy není prodej software, ale poskytnutí nevýhradního a časově omezeného práva k jeho využívání prostřednictvím Uživatelského účtu. Využíváním Služeb nedochází k instalaci softwaru do zařízení Zákazníka ani k vytváření kopií softwaru.
 
2.3.     V rámci platformy Webfloor jsou dostupné různé balíčky Služeb a tarify, jejichž obsah a cena jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.
 
 

3.     Uživatelský účet

3.1.     Pro objednávání a využívání Služeb musíte zaregistrováni na platformě Webfloor. Dokončením registrace je založen Uživatelský účet.
 
3.2.     Přístupové údaje k Uživatelskému účtu jste povinni uchovávat v tajnosti. Neneseme odpovědnost za zneužití Uživatelského účtu třetí osobou.
 
3.3.     V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v Uživatelském účtu. Pokud v důsledku neaktuálních údajů v Uživatelském účtu dojde k prodlení s úhradou Ceny nebo k jinému porušení Smlouvy, jste za takové porušení plně odpovědní.
 
3.4.     Poskytovatel je oprávněn bez náhrady zrušit Uživatelský účet, jehož prostřednictvím:
a)    dochází k porušování těchto Podmínek nebo platných právních předpisů; nebo
b)    je obcházen stanovený limit pro využití bezplatného zkušebního období. 
 
 
 

4.     Smlouva o poskytování Služeb

4.1.     Zkušební období. Při založení nového Uživatelského účtu máte možnost využívat Služby bezplatně po dobu zkušebního období. Před skončením zkušebního období budete vyzváni k provedení platby. Nebude-li platba provedena, budou Vám po vypršení délky zkušebního období Služby zablokovány. Každý Zákazník má právo na využití zkušebního období pouze jednou; je-li Zákazníkem právnická osoba, je právo na využití zkušebního období vyčerpáno v případě, že zkušební období využije kterýkoliv zaměstnanec Zákazníka. Na poskytnutí zkušebního období není právní nárok. Vyhrazujeme si právo kdykoliv i bez předchozího upozornění změnit podmínky pro poskytování zkušebního období nebo jej zcela zrušit.
 
4.2.     Objednávku Služeb lze provést prostřednictvím Uživatelského účtu. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření Smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.
 
4.3.     Smlouva je uzavřena:
a)    v případě využití bezplatného zkušebního období – okamžikem, kdy začnete využívat Služby;
b)    v případě objednávky některého z placených tarifů – okamžikem, kdy závazně potvrdíte svou objednávku.
 
4.4.     Smlouva je uzavřena na časové období specifikované v popisu příslušného tarifu. Před uplynutím doby, na kterou je Smlouva uzavřena, lze Smlouvu vypovědět pouze v případě, že druhá strana opakovaně závažným způsobem porušuje své povinnosti ze Smlouvy, a takové porušení nenapraví ani v dodatečné lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy byla k nápravě vyzvána. Výpovědní doba je jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
 
4.5.     Poskytovatel je dále oprávněn Smlouvu ukončit v případě, že ukončí či omezí provoz celé platformy Webfloor.
 
4.6.     Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
a)    Zákazníkneuhradil Cenu Služeb za více než dva po sobě jdoucí měsíce; nebo
b)    Zákazník se dopustil porušení článku 6 těchto Podmínek.
Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení Zákazníkovi.
 
4.7.     V případě odstoupení od Smlouvy z důvodů dle článku 4.6 Podmínek nebo v případě výpovědi Smlouvy z důvodu porušení Smlouvy na straně Zákazníka není dotčeno právo Poskytovatele požadovat úhradu Ceny za celé předplacené období.
 
4.8.     Smlouva je nepřevoditelná na třetí osobu bez předchozího souhlasu Poskytovatele. V případě zájmu o převodu Smlouvy na třetí osobu lze kontaktovat uživatelskou podporu Poskytovatele.
 
4.9.     Smlouvu lze změnit přechodem na vyšší tarif, a to na základě volby provedené v Uživatelském účtu. V takovém případě je Zákazník povinen na výzvu Poskytovatele uhradit rozdíl mezi cenou původního a nově zvoleného tarifu na období, které zbývá do konce Smlouvy.
 
4.10.  Přechod na nižší tarif je možný pouze se souhlasem Poskytovatele. Pro účely přechodu na nižší tarif je nutné kontaktovat uživatelskou podporu Poskytovatele.
 
 

5.     Úhrada Ceny

5.1.     Uzavřením Smlouvy se zavazujete uhradit za poskytované Služby dohodnutou Cenu. Cena je vždy uvedená na webovém rozhraní.
 
5.2.     Při uzavření Smlouvy na delší časové období bude Cena hrazena v pravidelných měsíčních splátkách.
 
5.3.     Cenu lze hradit pomocí tzv. opakovaných plateb. Po provedení první platby podle pokynů uvedených na webovém rozhraní budete požádáni o autorizaci nastavení platby. Poté bude platba probíhat v pravidelných měsíčních intervalech bez nutnosti zadávání dalších údajů.
 
5.4.     Ukončení opakovaných plateb je možné provést prostřednictvím Vašeho účtu u platební brány, nebo prostřednictvím Uživatelského účtu. Opakované platby se automaticky ukončí při vypršení platnosti platební či kreditní karty nebo po skončení období, na které byla opakovaná platba nastavena.
 
5.5.     Pokud bude opakovaná platba ukončena před skončením účinnosti Smlouvy, budete na tuto skutečnost upozorněni a budete vyzváni k úhradě další částky dle Smlouvy.
 
5.6.     V případě, že nezvolíte možnost opakovaných plateb, bude vám pravidelně zasílána faktura, kterou je nutné uhradit v době splatnosti.
 
5.7.     V případě prodlení s úhradou Ceny (nebo některé ze splátek na úhradu Ceny) bude Zákazníkovi zaslána platební upomínka. Pokud Cenu neuhradí ani v dodatečné lhůtě stanovené v upomínce, má Poskytovatel právo dočasně omezit poskytování Služeb zablokováním Uživatelského účtu.
 
 

6.     Využívání Služeb

6.1.     Služby lze začít využívat:
a)    v případě využití bezplatného zkušebního období – okamžikem aktivace;
b)    v případě objednávky některého z placených tarifů – okamžikem, kdy dojde k připsání Ceny (případně první splátky Ceny) na náš účet.
 
6.2.     Vezměte na vědomí, že nesete výlučnou odpovědnost veškerý obsah, který na Webfloor vložíte, zejména za to, že k tomuto obsahu máte veškerá autorská a další práva či příslušné licence, a že tento obsah neporušuje tyto Podmínky ani právní řád ve státě, kde nabízíte své služby.
 
6.3.     Odpovídáte za to, že vaše jednání v souvislosti s využíváním Služeb bude vždy v souladu s těmito Podmínkami a platnými právními předpisy. Vaše činnost nesmí být v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a nesmí omezovat výkon práv třetí osoby. Nesmíte zpřístupnit Služby žádné neoprávněné třetí osobě. Nejste oprávněn jakkoliv prodávat, licencovat nebo pronajímat svůj Uživatelský účet.
 
6.4.     Převod Uživatelského účtu na jinou osobu je možný se souhlasem Poskytovatele, pro tento účel je nutné kontaktovat uživatelskou podporu Poskytovatele.
 
6.5.     Pokud se v souvislosti s využíváním Služeb dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, nebo budete porušovat Smlouvu včetně Podmínek, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit poskytování Služeb, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste povinni uhradit nám škodu, která nám vaším jednáním dle tohoto odstavce vznikla, a to v plné výši.
 
6.6.     Při využívání Služeb je nutné dodržovat níže uvedená pravidla:
a)    Zakázané užití. Na poskytnutý prostor na platformě Webfloor je zakázáno umisťovat obsah:
-          který poškozuje nebo je způsobilý poškodit dobré jméno či pověst Poskytovatele nebo třetích osob;
-          jehož zveřejnění by bylo v rozporu s těmito Podmínkami, platnými právními předpisy a dobrými mravy, tj. zejména obsah, jenž lze považovat za urážlivý, vulgární, xenofobní, hanobící rasu, národ či náboženské vyznání, a dále obsah erotického či pornografického charakteru;
-          obsahující texty a vyobrazení, k nimž nemáte náležitá autorská práva na základě vytvoření autorského díla či na základě licence;
-          obsahující kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;
-          který obtěžuje ostatní uživatele platformy Webfloor nebo jim zamezuje v řádném využívání Služeb;
-          který nadměrně zatěžuje výpočetní prostředky Webfloor (např. procesor, paměť, databázi), narušuje bezpečnost nebo stabilitu serveru nebo nadměrně využívá přenosové kapacity serveru.
b)    Další podmínky užití. Objednáním Služeb se zavazujete, že:
-          nebudete na přiděleném prostoru provozovat herní webové rozhraní a webové rozhraní sloužící pro download nebo chat;
-          nebudete záměrně omezovat, přetěžovat nebo blokovat provoz serveru;
-          zjistíte-li v průběhu užívání Služeb bezpečnostní či technickou závadu, neprodleně tuto skutečnost oznámíte naší uživatelské podpoře.
c)     Omezení e-mail marketingu. Objednáním Služeb spočívajících ve správě e-mail marketingu se zavazujete a prohlašujete, že:
-          naše Služby nebudete využívat k rozesílání nevyžádaných e-mailových zpráv (SPAM);
-          budete dodržovat veškeré zákonné podmínky pro správu a zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení;
-          jste registrováni u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů;
-          máte veškeré souhlasy potřebné pro zasílání obchodních sdělení.
 
6.7.     Veškerý obsah, který porušuje pravidla uvedená v tomto článku 6 Podmínek, nebo u kterého existuje podezření na takové porušení, jsme oprávněni smazat či zablokovat. Při zablokování či smazání obsahu nejste oprávněni požadovat jakoukoliv kompenzaci, a to ani v případě, že k porušení tohoto článku 6 nedošlo.
 
6.8.     Po skončení Smlouvy jakýmkoliv způsobem nadále nejste nadále oprávněni Webfloor využívat. Vaše data vložená na Webfloor budou na našem serveru uložena po dobu 30 dnů od vypršení předplaceného období. V průběhu této doby máte možnost objednat si Služby na další období. Po uplynutí 30 dnů od skončení Smlouvy zcela odstraníme veškerý váš obsah a data z našich serverů. Po skončení Smlouvy jsme oprávněni uchovat pouze data, která jsou definována v Zásadách ochrany osobních údajů, a data, která jsme povinni archivovat v souladu s platnými právními předpisy.
 

7.     Ochrana autorských práv

7.1.     Veškerá práva k platformě Webfloor (včetně jména, kódů, ochranné známky, software, videí, obrázků, grafiky, zvuků apod.) a k jejím jednotlivým částem jsou vyhrazena. Nejste oprávněni udělovat licence, sublicence, kopírovat, upravovat nebo vytvářet z platformy Webfloor a jejího obsahu odvozená díla. Nejste oprávněni zpětně překládat, dekompilovat nebo se jinak pokoušet extrahovat zdrojový kód platformy Webfloor nebo jednotlivých částí tvořících Služby.
 
7.2.     Obsah platformy Webfloor, obsah Služeb a webový obsah, který se Službami souvisí a všechny na nich a v souvisejících tištěných médiích publikované materiály (propagační letáky, inzerce, texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto Podmínek, je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho předchozího písemného souhlasu. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní.
 
7.3.     Při nerespektování tohoto článku 7 budeme postupovat v souladu s platnými právními předpisy na ochranu práv duševního vlastnictví. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.


8.     Garance vrácení peněz

8.1.     Umožňujeme Vám odstoupit od Smlouvy s garancí vrácení pro případ, že se Službou nebudete spokojeni, nebo pokud zjistíte, že pro Vás Služba není vhodná.
 
8.2.     Garance vrácení peněz lze využít do 14 dnů od uhrazení Ceny Služby. Při využití možnosti odstoupit od Smlouvy můžete být požádáni o sdělení důvodů, odůvodnění však není povinné.
 
8.3.     Pro účely vrácení peněz zvolte účet, kam Vám mají být peníze zaslány. Pokud žádný účet nezvolíte, budou Vám peníze vráceny na účet, ze kterého byly poukázány.
 
8.4.     Peníze vracíme do 20 pracovních dnů od odstoupení od Smlouvy.


9.     Reklamace

9.1.     Reklamace plateb. Pokud vám po provedení platby nebyly Služby aktivovány, kontaktujte bezodkladně naši uživatelskou podporu. Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme přiložit doklad o provedení platby. Pokud je reklamace oprávněná, budou vám Služby aktivovány.
 
9.2.     Reklamace Služeb. Jako poskytovatel Služeb odpovídáme za to, že jsou Služby poskytovány ve shodě se Smlouvou, tj. že odpovídají popisu a jsou v souladu s platnými právními předpisy, a dále že jsou poskytovány po uvedenou dobu (tj. po dobu, která je uvedena v popisu dané Služby). Neodpovídáme za stálou dostupnost Služeb (viz článek 10 Podmínek).
 
9.3.     Veškeré reklamace jste povinni uplatnit u naší uživatelské podpory bezodkladně po zjištění nedostatků. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 
9.4.     V případě oprávněné reklamace Služeb Vám bude neprodleně poskytnuta náprava (zejména poskytnutí správné Služby a odstranění nedostatků). Není-li náprava možná, jste oprávněni požadovat přiměřenou slevu z Ceny.
 
 

10.  Odpovědnost Poskytovatele

10.1.  Veškerá data zadaná do platformy Webfloor jsou uložena na serverech Poskytovatele. Poskytovatel data pravidelně zálohuje. Veškeré přenosy dat jsou šifrovány. V případě jakéhokoliv problému je naší snahou zabránit ztrátě nebo poškození dat. Nemůžeme však zaručit stálou dostupnost a integritu dat a neručíme za jakékoli změny, ztráty nebo poškození uložených dat, pokud jsou způsobeny technickými poruchami, vaší činností nebo útoky třetích stran.
 
10.2.  POUŽITÍ PLATFORMY WEBFLOOR A SLUŽEB JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. POSKYTOVATEL NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNOU PŘÍMOU ANI NEPŘÍMOU ŠKODU ČI ÚJMU, VČETNĚ ZTRÁTY ULOŽENÝCH DAT, KTERÁ JE DŮSLEDKEM UŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI UŽITÍ SLUŽEB. POKUD BY NAVZDORY VÝŠE UVEDENÉMU BYLA SHLEDÁNA POVINNOST POSKYTOVATELE K NÁHRADĚ ŠKODY NEBO JINÉ MAJETKOVÉ ÚJMY, JE TATO POVINNOST OMEZENA POUZE DO VÝŠE ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA SLUŽBY ZA POSLEDNÍ 1 MĚSÍC TRVÁNÍ PŘEDPLACENÉHO OBDOBÍ.
 
10.3.  NENESEME ODPOVĚDNOST ZA CHYBY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU ZÁSAHŮ TŘETÍCH OSOB DO OBSAHU PLATFORMY WEBFLOOR NEBO SLUŽEB NEBO V DŮSLEDKU UŽITÍ PLATFORMY NEBO SLUŽEB V ROZPORU S JEJICH URČENÍM. PŘI VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NESMÍTE POUŽÍVAT MECHANISMY, PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ, SKRIPTY NEBO JINÉ POSTUPY, KTERÉ BY MOHLY MÍT NEGATIVNÍ VLIV PROVOZ PLATFORMY, TJ. PŘEDEVŠÍM NARUŠIT FUNKCI SYSTÉMU NEBO NEPŘIMĚŘENĚ ZATĚŽOVAT SYSTÉM, A DÁLE NESMÍTE VYKONÁVAT ŽÁDNOU ČINNOST, KTERÁ BY MOHLA VÁM NEBO TŘETÍM OSOBÁM UMOŽNIT NEOPRÁVNĚNĚ ZASAHOVAT ČI NEOPRÁVNĚNĚ UŽÍT PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ NEBO DALŠÍ SOUČÁSTI TVOŘÍCÍ PLATFORMU WEBFLOOR A POSKYTOVANÉ SLUŽBY A UŽÍVAT SLUŽBY TAKOVÝM ZPŮSOBEM, KTERÝ BY BYL V ROZPORU S JEJICH URČENÍM ČI ÚČELEM.
 
10.4.  Podmínkou pro využívání Služeb je přístup k internetu. Za volbu poskytovatele internetového připojení odpovídá výlučně Zákazník. Při volbě nevhodného připojení neodpovídáme za ztíženou možnost užívání. Údaje o minimálních technických požadavcích na využívaná zařízení, včetně technických ochranných opatření, jsou uvedeny na webovém rozhraní.
 
 

11.  Závěrečná ustanovení

11.1.  Vztah mezi Zákazníkem a Poskytovatelem se v otázkách neupravených těmito Podmínkami řídí právním řádem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
 
11.2.  V případě jakéhokoli sporu týkajícího se využívání Služeb Poskytovatele, Smlouvy (včetně těchto Podmínek) nebo užívání webového rozhraní (dále jen „spor“) se Zákazník i Poskytovatel zavazují vynaložit veškeré úsilí ke smírnému urovnání sporu mimosoudní cestou. Nebude-li spor vyřešen do 30 dnů od počátku jednání, bude spor řešen soudem příslušným dle sídla Poskytovatele.
 
11.3.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvu nebo s dalšími vztahy dle těchto Podmínek mezi Poskytovatelem a Zákazníkem probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Kontaktní údaje Zákazníka uvedené v Uživatelském účtu se považují za platné a aktuální kontaktní údaje, dokud Zákazník neprovede jejich změnu.
 
11.4.  V případě, že je některé ustanovení těchto Podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 
11.5.  Měnit či doplňovat Smlouvu (včetně Podmínek) lze pouze písemnou formou. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním Podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
 
 
Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2017  
KELTA CAPITAL LTD; 10 Great Russell Street;
LONDON, WC1B 3BQ, United Kingdom
Copyright @ 2017 KELTA CAPITAL LTD, All right reserved

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.